Privacy

Foto Ruud, gevestigd te Utrecht, daar woont namelijk de persoon die als hobby deze website beheert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Op mijn werk ben ik informatiemanager in het kader van de AVG privacywetgeving dus ben ik aardig op de hoogte.

Contactgegevens: https://foto-ruud.nl/ en berichten via het contactformulier, in het kader van mijn eigen privacy vermeld ik hier niet meer.

Ruud is zelf de Functionaris Gegevensbescherming van Foto Ruud.
Hij is te bereiken via het contactformulier, waarmee je juist de hieronder genoemde gegevens instuurt.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Foto Ruud verwerkt je persoonsgegevens doordat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt bij gebruik van het contactformulier of het plaatsen van een reactie op een nieuwsbericht.

Hiernaast vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Foto Ruud verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Foto Ruud neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Foto Ruud) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Foto Ruud bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Naam en e-mail adres gedurende jaar om eventueel nieuwe reactie aan eerdere contacten te kunnen relateren.

De tijd tikt weg

Delen van persoonsgegevens met derden
Foto Ruud verstrekt geen informatie aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Foto Ruud gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Deze website is namelijk puur voor eigen vermaak gemaakt:

Je gedrag op deze site en of je wel / niet op linken in de site doorklikt vind ik niet interessant. Wel waardeer ik positief commentaar op geplaatste foto’s via het contactformulier of direct als reactie bij betreffende nieuwsbericht.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Foto Ruud en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen middels het contactformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Foto Ruud wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Foto Ruud neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ruud is werkzaam als coördinator ICT bij een organisatie met 160 medewerkers met veel buitenlandse contacten en heeft dan ook enige kennis van zaken. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier.